Jaarverslag 2017

Terug naar actuele jaarverslag   

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht. Dit is het negenentwintigste jaarverslag dat op de dertigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Het bestuur vergaderde in 2017 drie maal: op dinsdag 21 februari, maandag 12 juni en op maandag 2 oktober.
De geplande vergadering op 11 december kon door zware sneeuwval geen doorgang vinden.
Op 11 maart 2017zijn de drie bestuursleden van de Kerkhistorisch Gezelschap, Henk van den Belt, Fred van Lieburg en Peter Raedts toegetreden tot het bestuur van de VNK.
Ook Huib Uil, archivaris te Zierikzee, werd bij acclamatie bestuurslid van de VNK.
Het bestuur bestond vanaf de genoemde dag uit elf personen: Mirjam de Baar (voorz.),
Henk van den Belt (lid), Mathilde van Dijk (lid), Fred van Lieburg (lid), Peter Raedts (lid),
Christiaan Ravensbergen (secr.), Arnold Smeets (lid), Mirjam van Veen (lid), Huib Uil (lid), Wim Visser (penn.) en Martin van Wijngaarden (lid).

De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 11 maart 2017 in de Grote of Sint-Catharijnekerk te Brielle Op deze vergadering waren 55 personen aanwezig, waaronder 36 leden. De aanwezigen stonden stil bij het overlijden van Jan Peijnenburg. De notulen van de laatste jaarvergadering werden goedgekeurd, evenals de jaarverslagen over 2016 van de secretaris en de penningmeester. De afzonderlijke notulen maken daarvan melding. Ten gevolge van de contributieverhoging werd het jaar positief afgesloten met een resultaat van 203,96 euro. Hoewel de stad voor sommige deelnemers moeilijk te bereiken was, werd de keuze voor Brielle als plaats van samenkomst door veel mensen gewaardeerd. Velen van hen waren nog nooit in Den Briel geweest. De lezingen van Charles Caspers (De martelaren van Gorcum) en Mirjam van Veen (Protestantse martelaren) werden goed ontvangen. De stadswandeling onder leiding van Wim Visser en het bezoek aan de martelaarskerk maakten het programma tot een rijk geheel.

In het kader van 500 jaar Reformatie heeft onze vereniging op 6 en 7 oktober 2017 in Museum Catharijneconvent een symposium en een Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis georganiseerd onder de titel ‘Vergeten reformaties’. Dit gebeurde in samenwerking met Luce (Tilburg School of Catholic Theology) en de post-doctorale onderzoeker Suzan Folkerts van de Rijksuniversiteit Groningen. Historici van verschillende universiteiten hebben hun licht laten schijnen op onderbelichte en vergeten aspecten van de reformaties in de lange zestiende eeuw. Op 6 oktober stond de diversiteit van de reformatie centraal. Onder de titel ‘Vergeten reformaties: Lokale ontwikkelingen in de Nederlanden in de lange zestiende eeuw’ werd in acht bijdragen van uiteenlopende onderzoekers gekeken naar de ontwikkelingen op met name het platteland. Dit symposium op vrijdag was vooral bedoeld voor wetenschappers. Op de tweede dag, de publieksdag, vormde de kracht van het woord de rode draad tussen de verschillende bijdragen. Het thema was op 7 oktober ‘Vergeten reformaties: Verspreiding van nieuwe overtuigingen’. Met een helder verslag heeft Henk van den Belt de deelnemers aan de publieksdag uitgebreid geďnformeerd over de uitkomsten van het wetenschappelijke symposium op 6 oktober. Zo werden de twee dagen tot een mooi geheel dat de doelstelling van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, het samenbrengen van liefhebbers en professionals, heel concreet maakte.

De twintigste jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bestond uit vier nummers met in totaal 164 pagina’s. De redactie bestond op 31 december 2017 uit de volgende personen: Joep van Gennip (voorz.), Klaas-Willem de Jong (secr.), Jan Dirk Snel (eindred.), Paul Abels, Iris Busschers, Sabine Hiebsch, Mirjam Hofman, Gert van Klinken en Joke Roelevink.

Aan het begin van het verslagjaar telde de vereniging 350 leden. Per 31 december bedroeg dit aantal 430.

Christiaan Ravensbergen, secretaris Amsterdam, 22 februari 2018

 

Brielle, 11 maart 2017

Utrecht, 7 oktober 2017