Jaarverslag 2021

Terug naar actuele jaarverslag   

De Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) werd op 27 mei 1989 opgericht.
Dit is het drieëndertigste jaarverslag dat op de vierendertigste jaarlijkse ledenvergadering wordt gepresenteerd.

Het bestuur van de vereniging heeft vier keer vergaderd, op de maandagen 22 februari, 14 juni, 20 september en 6 december 2021. Ondanks de beperkingen vanwege covid 19 konden de eerste drie vergaderingen fysiek plaatsvinden in een ruimte van de Lutherse kerk te Utrecht. Alleen de vergadering van 6 december 2021 was een zoomvergadering. Een enkele keer was een bestuurslid online aanwezig. Twee bestuursleden konden vanwege long covid meerdere vergaderingen niet bijwonen. Aan het begin van het jaar bestond het bestuur uit negen personen: Mirjam de Baar (voorz.), Mathilde van Dijk (lid), Peter Raedts (lid), Christiaan Ravensbergen (secr.), Arnold Smeets (lid), Mirjam van Veen (lid), Huib Uil (lid), Wim Visser (penn.) en Martin van Wijngaarden (lid). Peter Raedts overleed op 27 februari 2021. Koos-jan de Jager trad op 1 mei toe tot het bestuur, maar moest kort daarna, vanwege andere werkzaamheden, het lidmaatschap van het bestuur neerleggen.

Op 11 januari 2021 vond de wintervergadering plaats. Dit was een online bijeenkomst met als thema de actualiteit van de kerkgeschiedenis. Hier waren 48 mensen bij aanwezig. Sprekers waren Tanja Kootte, Wil Derkse en Patty Wageman. Zij hadden het over erfgoed, en de wijze waarop dit onder de aandacht gebracht kan worden van mensen van deze tijd.

In 2021 heeft Arnold Smeets namens de vereniging twee zoomlezingen georganiseerd. Op 21 januari sprak Ton Meijers over de Utrechtse Catharinakerk en op 18 februari 2021 hield Arnold Smeets een lezing over Willibrord. Beide keren waren hier ongeveer 40 personen bij aanwezig. Door de vele bekende gezichten en gesprekken na de lezingen werden deze bijeenkomsten door veel mensen als een verenigingsactiviteit ervaren.

De voorjaarsbijeenkomst op 1 mei 2021 was eveneens een online-bijeenkomst, met zowel een jaarvergadering als een inhoudelijk programma. Omdat een jaar eerder vanwege het coronavirus geen jaarvergadering gehouden kon worden, werd er nu teruggekeken op de jaren 2019 en 2020. Na de online jaarvergadering volgde het inhoudelijk programma over ‘rode dominees’. Herman Noordegraaf en Derk Jansen spraken over predikanten die voor het socialisme hadden gekozen, met name in Friesland. Er waren 36 mensen aanwezig.

Versoepelingen maakten het mogelijk om op 9 oktober 2021, op de Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis, fysiek aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst vond plaats in Zeist, in de kleine zaal van de Evangelische Broedergemeente. Hier waren 48 personen aanwezig, waaronder een heel aantal mensen dat zelf actief was geweest in de missie en zending. Sprekers waren Maaike Derksen (online), Iris Busschers, Koos-jan de Jager en Frans Karel Weener. Zij spraken over zending en missie in Nederlands-Indië. Na de gezamenlijke lunch was er een rondleiding over de pleinen, begraafplaatsen en andere bezienswaardigheden van de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters).

Het bestuur is in 2021 begonnen met het nadenken over de vernieuwing van de website van de vereniging (www.vnkonline.nl). Via de website zijn sinds kort 23 jaargangen van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis te raadplegen. Hier zijn ook registraties van verschillende online-activiteiten van de vereniging te vinden, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomst over rode dominees op 1 mei 2021.

De vierentwintigste jaargang van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bestond uit vier nummers met in totaal 184 pagina’s.
De volgende personen maakten in 2021 deel uit van de redactie:
Iris Busschers, Chris Dols, Joep van Gennip (voorz.), Sabine Hiebsch, Mirjam Hofman, Jan van de Kamp (secr.), Marius de Kok, Gert van Klinken en Jo Spaans.

Aan het einde van het verslagjaar telde de vereniging 356 leden.

Christiaan Ravensbergen, secretaris
Amsterdam, 21 februari 2022

Zoomlezing ‘In de schaduw van Willibrord’ door Arnold Smeets, 18 februari 2021 (foto: Christiaan Ravensbergen)

Predikant Markus Gill van de Evangelische Broedergemeente geeft een toelichting bij het schilderij van Johann Valentin Haidt uit 1747, voorstellende de 'eerstelingen' uit de volkeren waaronder de Broedergemeente haar zendingswerk verrichtte. Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis, Zeist, 9 oktober 2021 (Foto: Evalien de Haan)