De VNK-scriptieprijs 2016-2017

Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan de resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een scriptieprijs ingesteld. 

De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500 euro wordt in principe elk jaar uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering van de vereniging.

 

Voorwaarden om voor de VNK-scriptieprijs in aanmerking te komen

Naar de prijs kunnen meedingen personen die in het academisch jaar dat aan de voorjaarsvergadering voorafgaat aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit een Masterscriptie hebben geschreven en mede op basis daarvan in het betreffende academisch jaar hun Masterdiploma hebben behaald.   

De scriptie moet geschreven zijn in het Nederlands of in een van de andere moderne talen: Engels, Frans of Duits.

De scriptie moet door de referent/beoordelaar beoordeeld zijn met minimaal een acht, c.q. van de kwalificatie ‘goed’ zijn voorzien. Is er sprake van een beoordeling door een referent en een co-referent, die beiden een cijfer hebben gegeven, dan moet het gemiddelde cijfer minimaal een acht zijn.

De scriptie moet een originele bijdrage vormen tot het vakgebied van de Nederlandse kerk- en/of religiegeschiedenis. Die originaliteit kan betrekking hebben op het onderwerp; de vraag- en doelstelling; de stijl, het gebruikte (gedrukte of ongedrukte) bronnenmateriaal en/of de interpretatie daarvan; en/of de mate van interdisciplinariteit.

De thematiek van de scriptie moet interessant en relevant genoeg zijn om via de VNK voor het voetlicht te brengen als een voor de VNK belangrijk onderzoeksthema.

 

Aanvullende regelingen

Personen die willen meedingen naar deze scriptieprijs moeten binnen één jaar na het behalen van hun Masterdiploma drie exemplaren van hun scriptie insturen naar het secretariaat van de VNK. De deadline voor inzending is 15 september van ieder kalenderjaar. Inzenders krijgen binnen veertien dagen na 15 september een bericht van ontvangst. Bijgevoegd moet zijn:

1.       Een kopie van het beoordelingsformulier waarop het behaalde cijfer staat. Dit formulier moet voorzien zijn van de handtekening van de beoordelaar(s) en de datum waarop het Masterexamen is afgelegd.

2.       Een curriculum vitae. 

Wanneer het aantal ingezonden scripties minder is dan vijf, dan zullen de scripties meegenomen worden naar het volgende jaar.

Op 15 september 2017 sluit de inzendtermijn voor de scripties die in het academisch jaar 2016-2017 zijn vervaardigd en in de periode tussen 1 september 2016 en 1 september 2017 geleid hebben tot een Masterdiploma.

De ingestuurde scripties worden beoordeeld door een jury, ingesteld door het bestuur van de VNK. De uitslag wordt na de uitreiking van de prijs gepubliceerd op de website van de VNK en in verkorte vorm in het tijdschrift van de vereniging: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.

De auteurs van de ingezonden scripties worden uitgenodigd voor de voorjaarsvergadering. De winnaar wordt vooraf niet bekend gemaakt. Hij/zij krijgt de gelegenheid tijdens de betreffende vergadering kort iets te zeggen over de inhoud van zijn/haar scriptie.

Na inzending zijn de ingezonden scripties eigendom van de VNK. Over de uitslag van de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.

De auteur van de bekroonde scriptie publiceert een deel of een samenvatting van zijn/haar scriptie in het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (3000 woorden).

 

Informatie

Voor nadere informatie met betrekking tot de VNK-scriptieprijs kan contact worden opgenomen met de secretaris van de vereniging: drs. Christiaan Ravensbergen: Haarlemmer Houttuinen 65a, 1013 GM Amsterdam, kerkgeschiedenis@gmail.com, +31 6 38545779.

Tweede keer de VNK_scriptieprijs uitgereikt (op 14 maart 2015 in de Grote Vermaning te Haarlem).

Beoordeling scripties ten behoeve van de VNK-scriptieprijs 2014-2015 lees verder.


Bij de foto van de inzenders, van links naar rechts: Nanouschka Wamelink, Nienke de Jong, Klaas Douwes en Jos de Weerd (en juryvoorzitter Joep van Gennip, nog net zichtbaar).


Jos van Weerd neemt de VNK-scriptieprijs 2014-2015 in ontvangst. De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter Joep van Gennip.

Eerste VNK scriptieprijs uitgereikt (op 15 maart 2014 in de St. Gertrudiskapel in Utrecht).

Het juryrapport van de VNK-scriptieprijs lees verder. Voor de tekst van de winnende scriptie Klik hier.


De genomineerden voor de scriptieprijs op een rij. V.l.n.r. An-Katrien Hanselaer (Universiteit Gent), Marlot Akkermans (Rijksuniversiteit Groningen) en Coen de Boer als vervanger van zijn broer David (Rijksuniversiteit Utrecht).


Coen de Boer neemt de VNK scriptieprijs 2014 in ontvangst voor zijn broer David, die voor studiedoeleinden in Amerika verbleef. De prijs werd uitgereikt door prof.dr. Jan Jacobs (voorzitter VNK). Naast hem prof. dr. Mirjam de Baar (voorzitter van de jury en bestuurslid VNK).